Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de Belgische Verhuizers 2008

DEFINITIES:

  • De klant: de opdrachtgever.
  • De verhuizer: de opdrachtnemer die beroepsmatig verhuizingen uitvoert.
  • De onderaannemer: de ondernemer die zich ten aanzien van de verhuizer belast met opdrachten (verpakking, lading, vervoer over de weg, de spoorweg, maritiem- en luchtvervoer, douane, opslag, leveringen).
  • Werkdagen: het geheel van alle kalenderdagen met uitsluiting van de zondagen en wettelijke feestdagen. Als een termijn, uitgedrukt in werkdagen, op een zaterdag afloopt, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Artikel 1 - Prijs - gewicht - overmacht - uitvoering - verbreking - taksen

1.1. Het volume van de goederen en de duur van de opdracht, zoals vermeld in de verhuisovereenkomst, geldt als basis voor de verhuisprijs. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, wordt deze prijs niet forfaitair bepaald en is het tarief van de onderneming toepasselijk. De prijs voor overeengekomen bijzondere opdrachten, conform artikel 4 van de voorliggende voorwaarden, wordt in de verhuisovereenkomst (de Bestelbon) opgenomen.

1.2. De vastgestelde prijzen zijn berekend in functie van de wettelijke en/of bij collectieve arbeidsovereenkomst bepaalde dagelijkse prestaties. Behalve in geval van fout in hoofde van de verhuizer, worden alle overuren berekend op basis van het tarief van de onderneming. Behoudens afwijkende regelingen op ondernemingsvlak, worden overuren in de verhuissector als volgt gedefinieerd:

  • in het 5-dagen systeem: maandag, dinsdag, woensdag: na het 8ste uur; donderdag en vrijdag na het 7de uur.
  • in het 6-dagen systeem: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag na het 7de uur; zaterdag na het 3de uur.
  • De regeling, van toepassing inzake overuren dient in de offerte opgenomen.

1.3. De uitvoering van de overeenkomst begint bij de voorbereiding van het materiaal in het depot van de verhuizer. Deze is slechts gehouden het materieel te leveren dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Hij behoudt onder alle omstandigheden het recht om de vervoer- en behandelingsmiddelen te gebruiken die hij het meest praktisch en goedkoopst acht, voor zover niet geraakt wordt aan de essentie van de te leveren dienst.

1.4. De partij die (vóór de overeengekomen dag van uitvoering) afziet van de overeenkomst, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding moeten betalen, gelijk aan 25 % van het bedrag van de aanneming, na aftrek van de kosten voor de nog af te leggen kilometers over de weg en/of van de vervoerkosten voor het spoorvervoer en/of van de vrachtprijs voor vervoer over zee of door de lucht, maar alleszins met een minimum van twee arbeidsuren. Indien zij van de overeenkomst afziet minder dan 24 uur voor het tijdstip dat voor de uitvoering bepaald was, zal de schadevergoeding volledige schade kunnen dekken. Zij zal in geen geval lager kunnen zijn dan de aannemingsprijs.

1.5. Het vervoer van verhuisgoederen en/of meubelen naar een bewaarplaats is onderworpen aan de voorliggende voorwaarden. Specifieke bepalingen voor het bewaren van verhuisgoederen en/ of meubelen zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden voor Bewaarneming van de Belgische Kamer der Verhuizers.

1.6. In de verhuisprijs zijn begrepen: de belasting op de toegevoegde waarde (BTW) en alle overige taksen en kosten van diensten die door de klant verplicht moeten worden bijbetaald.

Artikel 2 - Verhuizing naar het buitenland

Naast de bepalingen besproken in de andere artikelen van de Algemene Voorwaarden van de Belgische Verhuizers, hebben de volgende clausules uitsluitend betrekking op een verhuizing van of naar België, of tussen twee Lidstaten van de Europese Unie of tussen een EU-land en een derde land.

2.1. Prijs - gewicht

2.1.1. De verhuisprijs, ook de forfaitaire, is berekend in functie van de tarieven van de onderaannemers. Welk ook de wisselkoers op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst is, het is deze die gebruikt wordt bij de uitvoering van de overeenkomst met de onderaannemers, die de enige toepasselijke is. Indien de verhuizer beroep doet op (een) onderaannemer(s), wordt de klant hiervan ingelicht. Er kunnen zich prijswijzigingen voordoen ten gevolge van tariefwijzigingen van de onderaannemer(s) volgens de modaliteiten medegedeeld bij het sluiten van de overeenkomst, onafhankelijk van de wil van de verhuizer of van de loutere wil van de onderaannemer, op basis van de in de bijzondere voorwaarden opgesomde elementen (bv. brandstofkosten, opgelegde CAO ‘s, spoorwegtarieven, …). De reden van de prijswijziging moet op het ogenblik van de kennisneming door de verhuizer, aan de klant meegedeeld worden. Dit geldt zowel voor verhoging als verlaging van de prijs.

2.1.2. Het gewicht van de goederen die per spoor of over zee vervoerd worden: containers of zeekisten, is vastgesteld op een maximum van 125 kg per m³. Ieder meergewicht zal afzonderlijk aangerekend worden per 125 kg of gedeelte hiervan. Het gewicht van de goederen die over de weg vervoerd worden, is vastgesteld op een maximum van 100 kg per kubieke meter. Ieder meergewicht zal afzonderlijk aangerekend worden per 100 kg of gedeelte hiervan. In het luchtvervoer past men een gewicht/volume verhouding toe voor de berekening van de vrachtkosten. Het minimum aan te rekenen gewicht wordt bepaald door het quotiënt dat men bekomt na deling van het reëel volume door 6 dm³. Is het reëel gewicht hoger, dan geldt dit als berekeningsbasis.

2.2. Taksen - douane - inlichtingen Taksen, verbonden aan internationale verhuizingen, worden afzonderlijk aangerekend aan de klant. Indien deze redelijkerwijs niet gekend zijn op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, worden zij nadien aan de klant in rekening gebracht.

2.2.1. De klant is gehouden alle documenten die noodzakelijk zijn voor de verzending, de ontvangst en voor de douaneformaliteiten, behoorlijk ingevuld aan de verhuizer te overhandigen of af te leveren. Indien nodig zal de klant zich op eerste verzoek persoonlijk bij de douane aanbieden. De douaneformaliteiten worden altijd verricht volgens de inlichtingen en documenten door de klant verstrekt. Behoudens tegenstrijdig beding verricht de verhuizer of zijn lasthebber de douaneformaliteiten voor de klant, en op diens kosten.

2.2.2. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de inlichtingen door hem verstrekt, zowel ten aanzien van de administratie, als tegenover de verhuizer of elke eventuele derde. Hij alleen zal alle gevolgen dragen die mochten voortvloeien uit valse, onvolledige, laattijdig of bij vergissing verkeerd verstrekte inlichtingen en/of documenten. Hij zal de verhuizer vergoeden voor alle hierdoor gemaakte kosten.

Artikel 3 - Uitgesloten voorwerpen

Worden uitdrukkelijk uit de verhuis uitgesloten: verdovende middelen, illegale wapens, gouden voorwerpen, kostbare metalen, papiergeld, titels, postzegelverzamelingen, oude munten, enz. …, kolen, lucifers, patronen, gevaarlijke voorwerpen, en in het algemeen alle vaste of vloeibare stoffen van aard om het materiaal of de vervoerde voorwerpen te beschadigen. Alle beschadigingen veroorzaakt door goederen die in overtreding met dit artikel worden meegegeven, zijn in ieder geval ten laste van de klant.

Artikel 4 - Bijzondere opdrachten

De verhuizer kan zich, op vraag van de klant, belasten met het uitvoeren van werken verbonden aan de verhuizing, zoals het wegnemen en leggen van tapijten, gordijnen, spiegels, schilderijen en verlichtingstoestellen, ophalen en neerlaten van meubels door vensters, vervoer van piano’s, brandkasten en andere uitrusting, verpakken en uitpakken van wijn. De bijzondere uit te voeren opdrachten en hun prijs worden in de verhuisovereenkomst opgenomen.

Artikel 5 - Verpakkingen

Alle gehuurde verpakkingen die na het beëindigen van de verhuis door de klant niet worden terugbezorgd, geven van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een vergoeding wegens gebruiksderving en op de kosten van het terughalen, op basis van het tarief van de onderneming.

Artikel 6 - Inpakken - uitpakken: facturering

Behoudens tegenstrijdig beding, wordt het inpakken, uitgevoerd vóór de dag van verhuis, afzonderlijk aangerekend. Hetzelfde geldt voor het uitpakken dat uitgevoerd wordt nadat de verhuis beëindigd is.

Artikel 7 - Persoonlijke voorwerpen

Persoonlijke voorwerpen en ondergoed moeten ingepakt worden door de klant, zonder tussenkomst van de verhuizer. Alle risico’s, verlies of schade voortvloeiende uit het niet naleven van deze bepaling, blijven in ieder geval ten laste van de klant.

Artikel 8 - Bijzondere verplichtingen van de klant en inventaris.

8.1. De verhuisprijzen worden berekend op basis van de inlichtingen die de klant verstrekt. Bijgevolg heeft de klant de verplichting nauwkeurig alle noodzakelijke of nuttige inlichtingen te verstrekken aan de verhuizer op diens aanvraag, zodat deze zich een duidelijk beeld kan vormen onder welke omstandigheden de overeenkomst moet uitgevoerd worden (verpakking, opladen, vervoer, afladen, enz. …) De klant moet in het bijzonder de aandacht van de verhuizer vestigen op de aard van de goederen, onder andere: waardevolle goederen, zware goederen, of voorwerpen die een speciale behandeling vereisen, zonder dat deze opsomming limitatief is. Hij moet oprecht alle factoren aanduiden die het normale werk kunnen beïnvloeden of de moeilijkheidsgraad kunnen verhogen. Zo dient hij de ligging en de schikking van de gebouwen nauwkeurig weer te geven. Hij moet aanduiden of er al dan niet een gemakkelijke toegang is voor de verhuiswagen, of men bermen op of af moet, of men aardewegen, grachten of andere hindernissen moet oversteken, of de trappen voldoende breed zijn, of er een lift is, en of deze door de verhuizers mag gebruikt worden, enz. Alle gevolgen van verzwijgen, nalatigheid of vergissingen hierover, door de klant of zijn lasthebber, zijn ten laste van de klant.

8.2. De klant of zijn lasthebber moet aanwezig zijn gedurende de ganse duur van de werkzaamheden: inpakken, opladen, afladen, uitpakken, met inbegrip van de tijd besteed aan de rust- en/ of maaltijd. De klant of zijn lasthebber moet er zich persoonlijk van vergewissen dat niets is achtergelaten in de woning die hij verlaat. Hij alleen zal de gevolgen dragen van het niet nakomen van deze clausules.

8.3. Indien de klant een tegensprekelijke inventaris wil laten opmaken van de te verhuizen goederen, moet hij de verhuizer verwittigen: deze zal dan een speciale bediende met de opdracht belasten. De kosten voor het opmaken van deze inventaris vallen ten laste van de klant, en zullen hem op voorhand meegedeeld worden. Elke andere inventaris die aan de verhuizer zou overhandigd worden, zal diens verantwoordelijkheid in generlei mate binden.

8.4. De klant of zijn lasthebber dient alle noodzakelijke voorzorgen te nemen opdat de voertuigen van de verhuizer onmiddellijk bij aankomst kunnen ontladen worden.

8.5. De klant zal de kosten dragen voor het noodzakelijk voorbehouden van plaatsen met het oog op het stationeren van de verhuisvoertuigen of heftoestellen, indien het politiereglement dit vereist. Biedt de verhuizer zijn diensten aan voor deze reservatie, dan zullen de kosten ten laste van de klant blijven.

8.6. Elk verlet te wijten aan de klant of zijn lasthebber, geeft aanleiding tot betaling van schadevergoeding door de klant aan de verhuizer, wanneer door stilstand van materiaal en personeel de contractueel overeengekomen verhuisprijs niet langer de gepresteerde uren dekt.

Artikel 9 - Bijzonder pandrecht

In elk geval geeft de klant uitdrukkelijke toelating aan de verhuizer om zijn materiaal vrij te maken na een stilstand van twee dagen, en om de vervoerde goederen in een bewaarplaats of opslagplaats te plaatsen. Dit alles op kosten van, risico en gevaar voor de klant, met inbegrip van de kosten voor het afleveren nadien. Indien het verblijf in een bewaarplaats of een opslagplaats méér dan een maand duurt, en de klant in gebreke blijft de nodige maatregelen te treffen binnen de acht dagen na verzending van een aangetekend schrijven door de verhuizer, machtigt de klant de verhuizer uitdrukkelijk om in naam en voor rekening van de klant de goederen te verkopen. De verkoop geschiedt onder vorm van de vrijwillige openbare verkoop door de eerste hiertoe door de verhuizer aangezochte gerechtsdeurwaarder. De opbrengst van de verkoop wordt aan de verhuizer afgestaan ten belope van zijn vordering in hoofdsom, interesten en kosten. Het saldo dient gestort in de deposito- en consignatiekas, op risico van de klant.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid van de verhuizer

10.1. Uitgezonderd in geval van overmacht, omstandigheden buiten de wil van de partij en de hierna beschreven gevallen in artikel 10.5., is de verhuizer aansprakelijk voor verlies en schade, toegebracht aan voorwerpen die deel uitmaken van de verhuizing, alsook voor laattijdige levering. Onder ‘laattijdige levering’ wordt verstaan: een levering waarbij zich een vertraging voordoet van minstens 6 uur, in vergelijking met het afgesproken leveringsuur, vervoertijd niet inbegrepen.

10.2. Uitgezonderd in geval van overmacht, omstandigheden buiten de wil van de partij en de hierna beschreven gevallen in artikel 10.5., is de verhuizer aansprakelijk voor zijn onderaannemers, voor verlies en schade, toegebracht aan voorwerpen die deel uitmaken van de verhuizing, en voor de laattijdige levering zoals beschreven in artikel 10.1., te wijten aan zijn onderaannemers.

10.3. In ieder geval ligt de bewijslast van de aansprakelijkheid van de verhuizer, bij de klant. Op straffe van verval van recht moet elk bezwaar tegenover de verhuizer het voorwerp uitgemaakt hebben van door de klant geformuleerde opmerkingen op het document dat hem werd aangeboden op het moment van de levering. Het bezwaar ter bevestiging van de bedoelde opmerkingen, zal door de klant, ten laatste binnen de twee werkdagen na de levering, via een ter post aangetekend schrijven, aan de verhuizer worden overgemaakt.

10.4. De verhuizer is in alle gevallen ontlast van elke mogelijke aansprakelijkheid betreffende het vervoer en de behandeling van meubelen, uitrustingen en voorwerpen die werden ingepakt en /of uitgepakt door andere interveniërende partijen dan de verhuizer of zijn onderaannemers, en van alle schade en verliezen tijdens de verhuizing, te wijten aan de klant, een familielid, zijn mandataris of een derde, met inbegrip van schade aan gebouwen, toegebracht door dezen.

10.5. De verhuizer is in het bijzonder niet aansprakelijk voor rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van oorlog, revolutie, burgerlijke en politieke onrust, oproer, staking, epidemie, quarantaine, bliksem, brand, overstroming, sneeuw, ijs, onweer, sluiting van dooibarelen, gebruik van dwarswegen, verblijf in station, luchthaven of douane, enz. … wanneer deze omstandigheden onoverkomelijk zijn en het goed verloop van de verhuisopdracht onmogelijk maken.

10.6. De verhuizer handelt zoals een goede professioneel in de sector van de verhuizingen, en neemt de maatregelen die, in functie van de omstandigheden, het best de belangen van zijn klant behartigen. Alle redelijke kosten, voortvloeiend uit bovengenoemde gebeurtenissen die de verhuizer heeft moeten maken, vallen ten laste van de klant.

10.7. Wanneer de aansprakelijkheid van de verhuizer in het gedrang komt wegens verlies of schade aan verhuisde voorwerpen, kan zijn tussenkomst in geen geval het bedrag overschrijden van 125 EURO per kubieke meter van de verloren gegane of beschadigde voorwerpen, onder aftrek van een vrijstelling ten laste van de klant ten bedrage van 250 EURO per verhuisopdracht.

10.8. Wanneer de aansprakelijkheid van de verhuizer in het gedrang komt wegens laattijdige levering, kan zijn tussenkomst in geen geval 20 % van de prijs van de verhuizing overschrijden. Bij vertraging in de aflevering is schadevergoeding enkel verschuldigd, indien de klant bewijst dat er hierdoor schade is ontstaan en dat een klacht ingediend werd, via een per post aangetekende brief aan de verhuizer, binnen de twee werkdagen na de levering van de verhuisde voorwerpen aan de bestemmeling, leveringsdag niet inbegrepen.

10.9. In geen geval mag de klant zich beroepen op verliezen, schade of eventuele vertragingen, om de betalingen die hij aan de verhuizer verschuldigd is, geheel of ten dele op te schorten.

Artikel 11 - Verzekering "alle risico’s"

De klant kan zijn inboedel laten verzekeren tegen alle risico’s hetzij door de bemiddeling van de verhuizer, hetzij door zijn eigen verzekeraar. Indien hij zich niet laat verzekeren, kan hij enkel de aansprakelijkheid van de verhuizer inroepen volgens Artikel 10.

11.1. De klant kan de verhuizer verzoeken de goederen die deel uitmaken van de verhuizing, te laten verzekeren tegen “alle risico’s”, namelijk: diefstal, beschadiging, verlies, brand enz. …, volgens de algemene voorwaarden van verzekeringen, in het kader van een vlottende polis die de verhuizer heeft onderschreven. Onder de verzekeringswaarde van de voorwerpen die deel uitmaken van de verhuizing wordt begrepen: “in totale waarde” - desgevallend met toepassing van de evenredigheidsregel -, die moet overeenstemmen met de vervangingswaarde van het geheel van de te verhuizen goederen, in de huidige staat waarin ze zich bevinden.

11.2. De klant is vrij eventueel een eigen verzekeraar te kiezen; in dit geval verbindt hij er zich toe met de verzekeraar een verzekeringspolis af te sluiten, zonder franchise, waarbij de risicodekking en de verzekerde waarde overeenstemmen met het hoger vermelde; de klant verbindt er zich toe bovendien een “afstand van verhaal” te bekomen vanwege de verzekeraar, ten voordele van de verhuizer. Indien de klant niet in staat is hiervan een bewijs te leveren, kan de verhuizer weigeren de verhuizing te verrichten en een vergoeding eisen van de klant zoals voorzien in artikel 1.4.

11.3. Elk bezwaar moet, of straffe van verlies van verhaal tegen de verhuizer, vermeld worden door de klant op het verhuisdocument, dat wordt voorgelegd bij de levering. Deze opmerkingen moeten door de klant bevestigd worden aan de verhuizer per aangetekend schrijven binnen de twee werkdagen na de levering. De klant zal bovendien aan de verzekeringsmaatschappij zijn reclamatie overmaken, in de vorm en binnen de tijdspanne zoals vermeld in de verzekeringspolis.

Artikel 12 - Betalingswijze

De gelden die aan de verhuizer verschuldigd zijn, uit welke hoofde ook, zijn contant betaalbaar. De verhuizer heeft het recht betaling van een voorschot te eisen voor het afladen, en het saldo bij de aflevering. Als het gaat om een verhuizing met bestemming naar het buitenland, wordt de betaling van de geleverde diensten, vervoer tot op bestemming en aflevering gevraagd vóór de afreis. Nochtans kunnen de leveringskosten ook betaald worden bij afladen op bestemming op voorwaarde dat de klant, bij vertrek, een onherroepelijke bankwaarborg voor dit bedrag afgeeft, ten voordele van en aan de verhuizer. Op alle verschuldigde bedragen is van rechtswege een interest verschuldigd gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met 3%. In geval van laattijdige betaling is tevens een forfaitaire kostenvergoeding verschuldigd van 10% op het uitstaande bedrag met een minimum van € 150,00. Deze regel geldt zowel voor de klant als de verhuizer in toepassing van de Wet van 14/07/1991 tot Bescherming van de Consument.

Artikel 13 - Betwistingen en bevoegdheid van de rechtbanken Alle betwistingen betreffende de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden, vallen onder de bevoegdheid van de rechter bevoegd voor de plaats van vestiging van het verhuisbedrijf dat de werkzaamheden uitvoerde, uitvoert of moet uitvoeren. Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat het Belgische recht van toepassing is op de verhuisactiviteiten waarop deze voorwaarden betrekking hebben.

Artikel 14 - Verhuisvrachtbrieven

Artikel 36 van het Ministerieel Besluit van 7 mei 2002 betreffende het vervoer van zaken en motorvoertuigen tegen vergoeding (BS 30 mei 2002) erkent dat de Belgische Kamer der Verhuizers tegen vergoeding verhuisvrachtbrieven mag afleveren.